Home » Domenii » Investitii Publice » Auditul - un diagnostic de companie

Auditul - un diagnostic de companie
Auditul este necesar in cazul vanzarii, achizitionarii, divizarii, pentru accesare de fonduri bancare, europene, listare pe bursa sau pentru luarea unor decizii pertinente in ceea ce priveste viitoarele strategii de management.

Auditul reprezinta examinarea profesionala a unor procese, sisteme, informatii sau produse,   in vederea exprimarii unei opinii obiective si responsabile referitoare la aspectele examinate. Despre ceea ce inseamna si presupune un audit in general si, mai ales, in cazul societatilor de constructii, am solicitat informatii de la companiile din domeniu, specializate in oferirea  serviciilor de consultanta si audit.

Auditul ca diagnostic al companiei
 „In trecut, a audita avea semnificatia de a verifica situatiile financiare ale unei intreprinderi. Astazi, un audit poate insemna mult mai mult: studierea unei intreprinderi pentru a-i examina procesele, tranzactiile si situatiile financiare (audit financiar), pentru a-i ameliora performantele (audit operational), pentru a exprima o judecata asupra gestiunii (audit de gestiune) sau asupra sistemului informatic. Auditul nu trebuie privit doar ca o certificare ci si ca un diagnostic al intreprinderii, intreaga informatie fiind folositoare managementului si mai departe actionarilor/asociatilor. Apoi si in relatiile cu partenerii.” Ana Maita, Senior Auditor, Roedl & Partner Audit SRL

Auditul intern
„Este realizat de un departament din interiorul companiei, fiind o activitate independenta si obiectiva care da companiei o asigurare in ceea ce priveste gradul de control asupra operatiunilor, o indruma pentru a-i imbunatati operatiunile si contribuie la adaugarea unui plus de valoare, asigurand o conformitate continua cu standardele interne. Obiectivul auditului intern este de a asista membrii Conducerii in exercitarea eficienta a responsabilitatilor lor, furnizand analize, recomandari si comentarii pertinente referitoare la activitatile examinate. Autoritatea conducerii trebuie sa permita auditorului intern accesul deplin la documente, la bunuri si la persoanele care interactioneaza cu subiectul controlat. Auditul intern poate fi verificat periodic prin auditul extern.” Teodora Mardare, Partener audit, Finwise MCM
Partners SRL

Auditul financiar
„Reprezinta examinarea, in conformitate cu standardele nationale si internationale de audit, a situatiilor financiare si a raportarilor contabile ale societatilor comerciale. Auditul financiar se efectueaza de catre auditori financiari independenti, membri ai Camerei Auditorilor Financiari din Romania (CAFR) si se finalizeaza cu consemnarea rezultatelor in cadrul unui raport care certifica daca, in opinia auditorilor, situatiile financiare examinate reflecta in mod fidel pozitia financiara a companiei. Auditorul evalueaza daca, pe baza probelor de audit obtinute cu privire la sumele si notele explicative din situatiile financiare, exista o asigurare rezonabila conform careia situatiile financiare luate in ansamblu nu contin denaturari semnificative, inclusiv evaluarea riscului de aparitie a erorilor semnificative in situatiile financiare, cauzate fie prin eroare, fie prin frauda. Un audit consta, in acelasi timp, in aprecierea principiilor contabile urmate si a estimarilor principale efectuate de conducere, precum si prezentarea situatiilor financiare luate in ansamblul lor.

Auditul financiar poate fi de mai multe tipuri, din care cele mai des practicate in Romania sunt dupa cum urmeaza:
 - audit statutar conform Standardelor de Contabilitate Romanesti (RAS);
  - audit financiar conform Standardelor Inter­na­tio­nale de Raportare Financiara (IFRS)

Activitati conexe auditului financiar:
- audit intern;
- audit cu scop special, conform ISA 800 (ex. audit fonduri Phare, UE, BERD etc.);
- efectuare de proceduri convenite privind informatiile financiare (ISRS 4400);
- revizuire a situatiilor financiare (ISRE 2400).” Teodora Mardare, Partener audit, Finwise MCM
Partners SRL
Cand este auditarea financiara obligatorie
„Vor fi auditate conform legii societatile comerciale care la data bilantului depasesc cumulativ limitele a doua dintre urmatoarele criterii:
- total active: 3.650.000 euro;
- cifra de afaceri neta: 7.300.000 euro;
- numar mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 50.
Mai mult, fac obiectul auditului financiar si situatiile financiare anuale intocmite de entitatile de interes public, definite potrivit legii.
La societatile comerciale ale caror situatii financiare anuale nu sunt supuse, potrivit legii, auditului financiar, adunarea generala ordinara a actionarilor va hotari contractarea auditului financiar”. Ana Maita, Senior Auditor, Roedl & Partner Audit SRL

Auditul pentru certificarea sistemului de management
Pentru obtinerea unei certificari in ceea ce priveste sistemul de management al calitatii in cadrul unei organizatii este necesara monitorizarea si verificarea implementarii eficace a politicii organizatiei referitoare la calitate si/sau mediu.

„Auditul intern, uneori denumit audit de prima parte, este  condus de, sau in numele organizatiei insasi, - si este necesar pentru a evalua masura in care proiectarea si implementarea sistemului de management calitate sau mediu este in conformitate cu standardul de referinta ales, inainte de a solicita certificarea.
Acest audit trebuie sa se desfasoare in toate locatiile, procesele, lucrarile de constructii in desfasurare si sa acopere toate cerintele standardului de referinta, cel putin o data inainte de auditul extern de certificare. Auditul intern trebuie sa acopere intregul domeniu al sistemului de management care se doreste certificat.
Auditul extern include in general auditul numit de secunda parte (la furnizori – necesar daca vrem sa evaluam sistemul de management al pricipalilor furnizori de materiale) si de terta parte (de certificare – necesar daca se doreste certificarea sistemului de management).
Auditul de terta parte este condus de organizatii de auditare externe si independente, cum sunt cele care furnizeaza  certificarea  conformitatii  cu ISO 9001  sau ISO 14001.” Elena Zinca, Director tehnic, SRAC

Etapele auditului
Etapele auditului extern:
• Evaluarea riscului atasat companiei ce urmeaza a fi auditata (pe baza informatiilor financiare si non-financiare);
• Propunerea de audit;
• In cazul acceptarii propunerii, semnarea contractului de audit;
• Planificarea proiectului de audit pe etape, stabilirea livrabilelor, bugetarea;
• Auditorul stabileste riscurile de audit si pregateste strategia pentru acoperirea riscurilor identificate; strategia de audit este comunicata clientului;
• Trimiterea cererii de informatii si pregatirea in­for­matiilor pentru client;
• Desfasurarea etapelor de audit conform planificarii initiale;
• Prezentarea ajustarilor identificate si a impactului in situatiile financiare;
• Revizuirea situatiilor financiare;
• Pregatirea raportului de audit.
• Finalizarea proiectului.

Etapele auditului intern:
• Stabilirea riscurilor atasate mediului de control intern;
• Fixarea strategiei de audit (alegerea proceselor ce urmeaza a fi auditate si a metodelor de testare);
• Desfasurarea testelor de audit in conformitate cu strategia planificata;
• Prezentarea slabiciunilor indentificate si a re­co­man­darilor pentru remedierea acestora;
• Pregatirea raportului de audit intern.
• Testari ulterioare pentru verificarea remedierilor efectuate“. Monica Biota, Manager Audit Financiar si Diana Dovlecel, Manager asistent, PricewaterhouseCoopers Romania

Etapele auditului SMC
„Daca ne referim la etapele necesare obtinerii unei certificari a sistemului de management de calitate / mediu, acestea ar fi:
• Decizia conducerii de varf de a implementa si certifica un sistem de management al calitatii (SMC);
• Stabilirea unui grup de lucru care sa demareze proiectarea;
• Elaborarea politicii privind calitatea;
• Elaborarea documentelor de sistem si a documentelor de lucru (manual, proceduri, instructiuni etc.);
• Implementarea documentelor elaborate si aprobate;
• Audit intern;
• Analiza de management privind functionarea SMC;
• Solicitarea certificarii  - prin contactarea unui organism de certificare acreditat.” Elena Zinca, Director tehnic, SRAC

Aspecte specifice companiilor de constructii
„In cazul companiilor de constructii, ca si element  special este faptul ca acestea trebuie sa aplice prevederile Standardului International de Contabilitate 11 ’’Contracte de constructii” (IAS 11). In concordanta cu IAS 11, veniturile si costurile contractuale trebuiesc recunoscute ca venituri si cheltuieli in functie de stadiul de executie al contractului. Stadiul de executie trebuie stabilit de catre Departamentul Tehnic al societatii si documentat corespunzator pentru a putea fi auditat.” Teodora Mardare, Partener audit, Finwise MCM Partners SRL
 
„In general, problemele in cazul companiilor de constructii sunt legate de complexitatea tratamentelor contabile. Existenta contractelor multi-partite, respectiv intinderea proiectelor pe mai multe exercitii financiare, face ca recunoasterea veniturilor sa devina un proces mai complex decat in cazul altor industrii.” Monica Biota, Manager Audit Financiar si Diana Dovlecel, Manager asistent, PricewaterhouseCoopers Romania

„Din cauza naturii acestei activitati, data inceperii constructiei si data incheierii acesteia apar in perioade financiare diferite. De aceea, principala problema in contabilizarea contractelor de constructie este alocarea veniturilor si costurilor in perioadele contabile aferente in care au avut loc constructiile. Tratamentele contabile specifice contractelor pe termen lung mentionate atat in normele contabile romane (OMFP 1752/2005) cat si in standardele internationale de contabilitate (IAS 11) nu sunt intotdeauna respectate de catre societate, fapt care genereaza riscuri privind separarea exercitiilor, privind capitalizarea corecta a costurilor aferente constructiilor, precum si riscuri fiscale. Un alt element generator de riscuri este bugetul proiectelor de constructii, care de cele mai multe ori se modifica de-a lungul duratei lucrarilor, generand erori de contabilizare a rezultatului pe proiecte, precum si o ingreunare a procesului de verificare.”Ana Maita, Senior Auditor, Roedl & Partner Audit SRL

„In principiu, un sistem de management al calitatii trebuie proiectat pentru fiecare organizatie astfel incat sa raspunda cerintelor ISO 9001, dar si functie de domeniul de activitate, procese specifice fiecarei organizatii.” Elena Zinca, Director tehnic, SRAC

Factori ce fac dificila auditarea
„Printre factorii sau aspectele ce pot ingreuna procesul de auditare, putem enumera:
• lipsa implicarii conducerii de varf;
• lipsa personalului instruit in domeniul sistemelor de management al calitatii si a auditului SMC;
• folosirea de manuale si proceduri «la pachet», neadaptate proceselor reale ale organizatiei;
• neimplicarea in faza de implementare a intregului personal, fiecare cu referire la procesul pe care-l desfasoara.” Elena Zinca, Director tehnic, SRAC

„In timpul misiunii de audit pot aparea circumstante care sa afecteze in mod semnificativ procesul de auditare, astfel:
• modificarea planificarii la cererea societatii auditate, implicatiile putand conduce la realocarea personalului in cadrul societatii de audit -  acest lucru este adesea dificil si poate genera cheltuieli neprevazute.
• situatiile financiare si informatiile necesare auditului nu sunt:
(a) furnizate de societate la data solicitata;
(b) completate intr-un format acceptabil;
(c) corecte din punct de vedere matematic;
(d) in conformitate cu inregistrarile contabile aferente.
• Aspecte sau modificari semnificative, dupa cum urmeaza:
► Noi probleme contabile semnificative care necesita un timp neobisnuit de lung pentru a fi rezolvate.
Modificari semnificative in politicile sau practicile contabile fata de cele folosite in anii anteriori.
Modificari sau tranzactii semnificative in perioada auditata, care au loc inainte de emiterea rapoartelor de audit.
Modificari semnificative in structura personalului contabil al Societatii, in responsabilitatile sau in disponibilitatea acestuia.
Intarzieri semnificative in furnizarea de catre Societate a asistentei in vederea misiunii. Toate facturile, contractele si alte documente solicitate de auditor in cadrul procedurilor de audit nu sunt identificate de catre personalul Societatii sau nu sunt facute disponibile pentru a putea fi usor accesate de auditor.
Calitatea slaba a evidentelor contabile sau sla­bi­ciuni semnificative in procesul de control intern al So­cietatii.
In decursul auditului este identificat un nivel sem­ni­­ficativ al ajustarilor de audit propuse.
Nu toate  inregistrarile contabile sunt postate ina­in­te de data convenita pentru inceperea muncii de te­ren a auditorului.
Modificari ale ariei auditului cauzate de evenimente aflate in afara controlului auditorului, inclusiv modificari in cerintele de raportare.” Teodora Mardare, Partener audit, Finwise MCM Partners SRL

„De cele mai multe ori este vorba despre comunicarea dintre auditor si client si de pregatirea prealabila a auditului. Una dintre problemele frecvente care ingreuneaza procesul de audit este lipsa de informare a departamentelor implicate, despre scopul si modalitatea de desfasurare a auditului financiar. De multe ori, auditul este confundat cu un control al autoritatilor, dar in loc de amenzi si penalitati, auditul ofera solutia pentru problemele identificate si ofera posibilitatea companiei sa remedieze erorile contabile.” Monica Biota, Manager Audit Financiar si Diana Dovlecel, Manager asistent, PricewaterhouseCoopers Romania

„Companiile care realizeaza procesul de auditare se confrunta cu intarzierea documentelor solicitate sau de multe ori chiar cu inexistenta acestora. Daca auditorului nu-i sunt furnizate probe de audit suficiente, va trebui sa adanceasca verificarile pentru a obtine o asigurare rezonabila in ce priveste informatia furnizata de situatiile financiare, informatie conforma cu realitatea sau nu.
Daca directiunea limiteaza intinderea lucrarilor auditorului din diferite motive, procesul de auditare devine mai greu sau chiar imposibil, uneori finalizandu-se cu imposibilitatea exprimarii unei opinii asupra situatiilor financiare.”Ana Maita, Senior Auditor, Roedl & Partner Audit SRL

Tipareste acest articolRSS